fbpx

Nasz regulamin jest dość długi, ponieważ sprzedaż alkoholu (nawet tak świetnego jak DRAGMA) przez internet w Polsce nie należy do najłatwiejszych. Z góry przepraszamy też za prawniczy żargon. Wierzymy jednak, że duch przekory jest z Wami i pokusicie się o dokładne przeczytanie regulaminu. Jeżeli to zrobicie, to na pewno nie ominiecie kodu rabatowego umieszczonego w jednym z paragrafów…

W przypadku jakichkolwiek pytań, lub niejasności zapraszamy do kontaktu na: info@dragma.pl

Regulamin strony i sklepu w witrynie www.dragma.pl

§1
Postanowienia ogólne

 1. Witryna internetowa dostępna na stronie internetowej pod adresem www.dragma.pl jest prowadzona przez DRAGMA sp. z o.o. z siedzibą w Krośnie, ulica Żwirki i Wigury 6C, 38 – 400, NIP: 684-266-25-55, REGON: 520133075, KRS: 0000925886.
 2. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z witryny przez Klientów, w szczególności zasady zawierania za jej pośrednictwem umów sprzedaży produktów, wykonywania tych umów i prowadzenia postępowania reklamacyjnego.
 3. Sprzedawca posiada ważne zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych, zawierających od 4,5% do 18% alkoholu, w ramach działalności podlegającej na dostarczaniu żywności oraz napojów na imprezy zamknięte organizowane w czasie i miejscu wyznaczonym przez klienta, w oparciu o zawartą z nim umowę.
 4. Napoje alkoholowe oferowane za pośrednictwem Witryny, dostarczane są jedynie na imprezy zamknięte organizowane przez klienta w wyznaczonym przez niego czasie i miejscu, określonych w umowie sprzedaży produktów.
 5. Zamówienia poprzez Witrynę mogą składać wyłącznie osoby, które ukończyły 18 lat.

§2

Zasady korzystania ze sklepu

 1. Operator Witryny udostępniania, drogą elektroniczną, możliwości założenia przez Klienta konta w witrynie, pozwalającego na dokonywanie zakupów produktów oraz korzystanie z innych usług oferowanych w Witrynie , a także umożliwia Klientowi indywidualnemu dokonywania zakupów produktów w witrynie bez rejestracji indywidualnego konta.
 2. Rejestracja Konta w Witrynie jest dobrowolna i nieodpłatna.
 3. Umowa o świadczenie usług założenia i prowadzenia indywidualnego konta w witrynie zostaje zawarta z chwilą wypełnienia przez Klienta formularza rejestracyjnego znajdującego się pod adresem www.dragma.pl , zaakceptowaniu Regulaminu i wyrażeniu zgody na przetwarzanie przez Operatora danych osobowych oraz potwierdzenia woli założenia indywidualnego konta w Witrynie poprzez wciśnięcie ikony Załóż konto.
 4. Przed zarejestrowaniem indywidualnego konta w witrynie, Klient powinien zapoznać się dokładnie z treścią niniejszego Regulaminu oraz Polityką Prywatności i Polityką Cookies.
 5. Po zarejestrowaniu indywidualnego konta w witrynie, Klient może zalogować się do witryny podając wskazany podczas rejestracji adres poczty elektronicznej oraz hasło, jeśli Klient nie pamięta hasła może skorzystać z przypomnienia hasła, podając adres poczty elektronicznej który podał podczas rejestracji konta.
 6. Klient w każdej chwili i bez podania przyczyny może usunąć swoje konto w witrynie. W wyniku usunięcia konta następuje rozwiązanie umowy o świadczenie usług udostępniania Klientowi indywidualnego konta w witrynie.
 7. W celu usunięcia indywidualnego konta w witrynie, należy wysłać do Operatora żądanie usunięcia konta, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@dragma.pl , lub w formie pisemnej na adres pocztowy siedziby Operatora.
 8. Do korzystania z usług oferowanych w sklepie elektronicznym oraz przeglądania treści witryny, składania zamówień i korzystania z indywidualnego konta w witrynie, wymagane jest spełnienie minimalnych warunków technicznych – tj. posiadanie urządzenia multimedialnego z dostępem do internetu oraz posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej.
 9. Klient zobowiązuje się do korzystania z witryny w sposób, który nie narusza przepisów prawa oraz praw osób trzecich, dobrych obyczajów lub postanowień niniejszego Regulaminu;
 10. Klient zobowiązuje się do korzystania z witryny w sposób nie zakłócający jej funkcjonowania, a także zobowiązuje się do dochowania należytej staranności w definiowaniu loginu oraz hasła, jak i zachowaniu poufności.
 11. Operator może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi prowadzenia indywidualnego konta w witrynie z zachowaniem 14 dniowego okresu wypowiedzenia w przypadku naruszenia zasad o których mowa w ust. 9 i 10 powyżej.
 12. Wypowiedzenie umowy o świadczenie usługi prowadzenia indywidualnego konta w witrynie przesyłane jest Klientowi na adres poczty elektronicznej wskazany w witrynie.
 13. Operator nie ponosi odpowiedzialności za skutki udostępnienia danych do logowania w witrynie osobom trzecim.

§3
Składanie zamówień i zawieranie umowy sprzedaży

 1. Przed złożeniem zamówienia na produkt dostępny w Witrynie, Klient jest zobowiązany uważnie zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu. Klient potwierdzając zamówienie w Witrynie, składa jednocześnie oświadczenie, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i zaakceptował zawarte w nim postanowienia oraz, że zezwala na przetwarzanie przez Operatora jego danych osobowych w celu realizacji zamówienia.
 2. Świadczenie przez Operatora usług drogą elektroniczną w zakresie umożliwienia Klientom składania zamówień na produkty dostępne w witrynie za pośrednictwem witryny jest nieodpłatne i ma charakter jednorazowy. Usługa ulega zakończeniu bezpośrednio po zrealizowaniu zamówienia przez Operatora
 3. Zamówienia na produkty dostępne w Witrynie można składać całą dobę przez 7 dni w tygodniu, przez cały rok, z wyłączeniem okresu przerw technicznych i konserwacyjnych. Zamówienia złożone w dni wolne od pracy będą realizowane w pierwszym dniu roboczym licząc od dnia, w którym zamówienie zostało złożone.
 4. Operator przyjmuje zamówienia za pośrednictwem Witryny w taki sposób, że Klient przeglądający zawartość Witryny, po wybraniu produktu oraz akceptacji jego ceny, dodaje go automatycznie do formularza zamówienia dostępnego w zakładce Koszyk.
 5. Po zaakceptowaniu produktów w formularzu zamówienia, określeniu ich liczby, wyborze formy płatności i sposobu dostawy produktów oraz ostatecznym zaakceptowaniu łącznej ceny wszystkich produktów, Klient może dokonać złożenia zamówienia poprzez wciśnięcie przycisku Zamawiam i podania swoich danych niezbędnych do dostarczenia zakupionego produktu.
 6. Potwierdzenie Zamówienia przez Klienta jest równoznaczne ze złożeniem oświadczenia, że Klient bierze na siebie odpowiedzialność za odbiór zakupionego Towaru przez osobę pełnoletnią i nie będącą pod wpływem alkoholu.
 7. W formularzu zamówienia należy wskazać imię i nazwisko, numer telefonu oraz adres poczty elektronicznej Klienta, a także dane adresowe miejsca dostawy Zamówienia. W przypadku zamówienia napojów alkoholowych na imprezę zamkniętą należy wskazać dodatkowo czas i miejsce przedmiotowej imprezy zamkniętej. Standardowo za miejsce organizacji imprezy przyjmuje się miejsce dostawy zamówienia, a czas jako dzień następny po planowanej dostawie produktów.
 8. Klient może składać zamówienia na dostawę produktów na imprezy cykliczne, określając w umowie częstotliwość organizowania imprez zamkniętych, ich czas oraz miejsce.
 9. Po złożeniu zamówienia, Klient otrzyma za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres wskazany w formularzu zamówienia, potwierdzenie przyjęcia zamówienia. W przedmiotowym potwierdzeniu przesłany zostanie wykaz zamówionych produktów wraz z ich cenami jednostkowymi, ceną łączną, kosztami przesyłki oraz sposobem i przewidywanym czasem dostawy.
 10. Podstawowym warunkiem realizacji zamówienia jest prawidłowe wypełnienie przez Klienta formularza zamówienia. W przypadku wystąpienia niejasności dotyczących przekazanych przez Klienta danych, Operator może wstrzymać realizację zamówienia o czym niezwłocznie poinformuje Klienta.
 11. Każdy Klient, który zapoznał się z regulaminem ma prawo skorzystać z kodu rabatowego upoważniającego do zniżki w wysokości 7%. Aby aktywować kod należy przy składaniu zamówienia, w miejscu na kod rabatowy wpisać hasło: „007” , a następnie zatwierdzić. Czynności te muszą być dokonane przed rozpoczęciem płatności.

§4
Ceny produktów

 1. Wszystkie ceny w witrynie podawane są w złotych polskich i zawierają wliczony podatek VAT w obowiązującej wysokości.
 2. Do łącznej ceny produktów zamówionych w witrynie doliczany może być koszt przesyłki, zależny od wybranego sposobu dostawy i formy płatności.
 3. Cena podana przy każdym produkcie w witrynie, jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia.
 4. Operator zastrzega sobie prawo do zmiany cen produktów w witrynie, wprowadzania do witryny nowych produktów oraz przeprowadzania akcji promocyjnych i udzielania rabatów.
 5. Zmiany cen produktów w witrynie o których mowa w ust. 4 powyżej, nie mają wpływu na ceny produktów w zamówieniach złożonych przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków promocji lub wyprzedaży.

§5
Formy płatności

 1. Płatności za zamówione produkty można dokonywać gotówką w siedzibie Operatora, lub bezgotówkowo przed odbiorem zamówionego produktu poprzez przelewy bankowe na rachunek Odbiorcy, lub za pomocą kart płatniczych (Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro).
 2. Klient może dokonywać płatności za pośrednictwem zewnętrznych systemów i platform płatności dostępnych w witrynie (np. BLIK)
 3. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online drogą elektroniczną jest PayPro S.A.

§6
Warunki dostawy produktów

 1. Zamówione produkty mogą zostać odebrane osobiście w siedzibie Operatora bez dodatkowych kosztów lub są dostarczane pod wskazany w umowie adres na terenie Polski, zgodnie z życzeniem Klienta wyrażonym w formularzu zamówienia.
 2. Celem dostarczenia zamówionych Produktów Klient upoważnia kuriera do odbioru przesyłki w jego imieniu. Wzór upoważnienia dostępny do wglądu tutaj.
 3. Koszty przesyłki zamówionych produktów ponosi Klient, o czym zostaje poinformowany przy akceptacji składanego Zamówienia.
 4. Koszt dostawy produktów oraz całkowity czas realizacji zamówienia są zależne od wybranej przez Klienta formy dostawy produktu. W przypadku wyboru przez klienta sposobu płatności przelewem lub kartą płatniczą, lub za pomocą systemów płatniczych czas realizacji zamówienia liczony jest od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy
 5. O kosztach dostawy Klient informowany jest w sposób wyraźny, każdorazowo, przed złożeniem Zamówienia, w formularzu zamówienia na stronie witryny, po wyborze formy dostawy.
 6. Do każdego przesyłanego produktu załączany jest dowód zakupu oraz informacja o prawie odstąpienia od umowy. Formularz zwrotu ułatwiającego odstąpienie od umowy oraz informację o możliwości reklamacji Klient może uzyskać wysyłając zapytanie na adres mailowy info@dragma.pl
 7. Klient wyraża zgodę na otrzymanie faktury VAT bez podpisu.
 8. Operator zaleca aby Klient przed odbiorem przesyłki pocztowej lub kurierskiej sprawdził, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W przypadku widocznego uszkodzenia, Klient nie powinien przyjmować przesyłki, powinien natomiast w obecności pracownika poczty lub kuriera sporządzić protokół szkody oraz niezwłocznie skontaktować się z Operatorem.
 9. Operator zastrzega, iż osobom nietrzeźwym lub niepełnoletnim zamówione napoje alkoholowe nie zostaną wydane. W razie odmowy wydania produktów z powyższych przyczyn, Operator złoży niezwłocznie oświadczenie o odstąpieniu od umowy i zwróci Klientowi wpłacone środki pieniężne, potrącone o koszty dostawy. Kurier uprawniony jest do sprawdzenia pełnoletności osoby odbierającej Produkt.

§7
Reklamacje

 1. Operator oświadcza, że produkty znajdujące się w witrynie są fabrycznie nowe, oryginalne i spełniają warunki określone w specyfikacji każdego produktu.
 2. Operator jest zobowiązany dostarczyć Klientowi zamówione produkty bez wad fizycznych oraz prawnych i ponosi pełną odpowiedzialność w przypadku wystąpienia takich wad, zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego.
 3. Reklamacje dotyczące wad produktów można składać do Operatora, bezpośrednio w jego siedzibie, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adres pocztowy Operatora.
 4. Niezbędne jest, aby zgłoszenie reklamacyjne zawierało w szczególności: imię i nazwisko Klienta, adres do korespondencji na który ma zostać wysłana odpowiedź na reklamację, adres poczty elektronicznej, numer zamówienia, datę nabycia produktu, rodzaj reklamowanego produktu, dokładny opis wady oraz datę jej stwierdzenia, żądanie Klienta a także wskazanie preferowanego przez Klienta sposobu udzielenia odpowiedzi na reklamację.
 5. Operator udostępnia Klientowi wzór Formularza reklamacji, po otrzymaniu od Klienta zapytania skierowanego drogą mailową na adres poczty elektronicznej info@dragma.pl
 6. W przypadku otrzymania produktu wadliwego, Klientowi przysługuje żądanie obniżenia ceny albo odstąpienia od umowy, chyba, że sprzedający niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie.
 7. Operator ustosunkuje się do złożonej reklamacji niezwłocznie, nie dalej jednak niż w terminie 14 dni od chwili otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego od Klienta.
 8. W przypadku wystąpienia ewentualnych braków w złożonej reklamacji, Operator zwróci się do Klienta o ich uzupełnienie zgodnie z danymi wskazanymi w zgłoszeniu reklamacyjnym.

§8
Prawo odstąpienia od umowy

 1. Zgodnie z art. 27 ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku (Dz.U. z 2014 r. poz. 827), Konsument ma prawo odstąpienia od umowy, którą zawarł na odległość w terminie 14 dni, bez podawania przyczyn i ponoszenia kosztów z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35 przedmiotowej ustawy.
 2. Termin 14-dniowy o którym mowa w ust. 1 liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie Produktu lub w przypadku umowy o świadczenie usług od dnia jej zawarcia.
 3. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, o której mowa w ust. 1 powyżej, nie przysługuje Konsumentowi w stosunku do umowy w której przedmiotem świadczenia są produkty alkoholowe dostarczone w zamkniętym opakowaniu, jeśli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
 4. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy składać do Operatora, bezpośrednio w jego siedzibie, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adres pocztowy Operatora.
 5. W przypadku odstąpienia od umowy, Konsument ma obowiązek zwrócić Operatorowi produkt wraz z elementami, które otrzymał nieodpłatnie, niezwłocznie jednak nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia, w którym poinformował Operatora o odstąpieniu od umowy. Do zachowania terminu wystarczy, jeśli Konsument wyśle towar przed upływem 14 dniowego terminu na adres Operatora.
 6. Klient jest zobowiązany ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towaru.
 7. W przypadku odstąpienia od umowy Operator niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwróci Konsumentowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Operatora.
 8. Zwrot płatności Konsumentowi zostanie dokonany przez Operatora przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakich użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu płatności. W żadnym przypadku Konsument nie poniesie dodatkowych kosztów związanych z tym zwrotem.
 9. Operator może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu odesłania towaru, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 10. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonalności rzeczy.

§9
Wymiana produktów

 1. Każdy Klient ma prawo do wymiany każdego zakupionego w witrynie produktu bez podania przyczyny na dowolny inny produkt dostępny w Witrynie w ciągu 14 dni od dnia jego otrzymania, (z zastrzeżeniem o którym mowa w ust. 2).
 2. Wymianie nie podlegają produkty alkoholowe dostarczone w zamkniętym opakowaniu, jeśli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
 3. Oświadczenie o woli wymiany produktu należy składać do Operatora, bezpośrednio w jego siedzibie, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adres pocztowy Operatora.
 4. Aby wymiana produktu została zaakceptowana przez Operatora, wymieniany produkt musi zostać odesłany do Operatora wraz z elementami, które otrzymał nieodpłatnie, niezwłocznie, jednak nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia, w którym poinformował Operatora o woli skorzystania z prawa do wymiany produktu.

§10
Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami
  internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php , http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php , http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php

§11
Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Dane osobowe podane przez Klienta podczas rejestracji lub składania zamówienia produktów są przetwarzane przez Operatora, który jest administratorem danych osobowych.
 2. Elementem koniecznym dla przeprowadzenia rejestracji lub dla złożenia Zamówienia produktu jest podanie przez Klienta jego danych osobowych, oznaczonych jako obligatoryjne oraz wyrażenie przez Klienta zgody na przetwarzanie jego danych osobowych podanych podczas rejestracji lub składania zamówienia. Podanie danych osobowych które zostały oznaczone jako obligatoryjne jest dobrowolne, ale konieczne w celu rejestracji lub realizacji zamówienia produktu. Podanie danych osobowych które nie zostały oznaczone jako obligatoryjne jest całkowicie dobrowolne.
 3. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych następuje przez zaznaczenie przez Klienta odpowiedniego pola podczas procedury rejestracji lub składania zamówienia.
 4. Zgromadzone dane osobowe nie są udostępnianie osobom trzecim, z wyłączeniem przekazania danych podmiotom uczestniczącym w realizacji zamówienia w celu dostarczenia Klientowi zamówionych produktów, wymienionym w §6 ust. 1. Gdy zapłata za zamówiony produkt jest dokonywana przez Klienta z góry, jego dane są przekazywane także podmiotowi, za pośrednictwem którego następuje rozliczenie transakcji. Ilość i rodzaj przekazywanych danych ograniczona jest do niezbędnego minimum.
 5. Klient ma nieograniczone prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania, a także do uzyskania pełnej informacji, czy i w jakim zakresie są przetwarzane jego dane osobowe, a także informacji o celu i zakresie przetwarzania jego danych osobowych. W tym celu powinien skontaktować się z Operatorem bezpośrednio w jego siedzibie lub drogą pocztową.
 6. Operator, jako administrator danych osobowych, może powierzyć innemu podmiotowi w drodze umowy zawartej na piśmie, przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z art. 31 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

§12
Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy Regulamin jest dokumentem ogólnodostępnym, zamieszczonym na stronie internetowej witryny w zakładce Regulamin, znajdującej się pod adresem www.dragma.pl w formie, która umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Klient.
 2. Informacje i cenniki zamieszczone na stronie Witryny, odnoszące się do produktów prezentowanych w Witrynie, nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2014, poz. 121 z późn. zm.).
 3. Umowy zawierane w Witrynie zawierane są w języku polskim.
 4. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści umowy zawartej za pośrednictwem witryny następuje przez przesłanie Klientowi na adres poczty elektronicznej podany w ramach transakcji dokonywanej w Witrynie treści zawartej umowy.
 5. Operator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmiany treści niniejszego Regulaminu.
 6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem a także w zakresie w jakim Regulamin okazałby się sprzeczny z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa stosuje się przepisy prawa polskiego.